Marka: NatVita
Kod produktu: 100ml
Dostępność: W magazynie
15,93€
netto: 12,95€
Chloryn sodu, NaCIO2, 25%, 100ml. Produkt do uzdatniania wody. Preparat chemiczny.

zastosowanie: do uzdatniania wody. Nie należy stosować w innym celu, niż w tym wymienionym wyżej.

Składniki: 25% chloran (III) sodu.

Środki ostrożności:
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, przepłukać usta wodą. W razie kontaktu z oczami, płukać je dużą ilością wody, niezwłocznie skontaktować się z okulistą. W razie kontaktu ze skórą zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć dokładnie wodą. Zanieczyszczoną odzież natych 
miast zanurzyć w wodzie i starannie wypłukać.

Dodatkowe informacje o środkach ostrożności:

Działa szkodliwie po połknięciu (H302) * Powoduje poważne uszkodzenie oczu (H318) * Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (H410) * Może powodować uszkodzenie narządów, poprzez długotrwałe lub powtarzalne narażenie (H373) * Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy (P280) * Unikać uwolnienia do środowiska (P273) * W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć (P305 + P351 + P338) * Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem (P310) * Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy (P260) * W kontakcie z gazami uwalnia bardzo toksyczne gazy (EUH032).

Napisz recenzję

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczony!